Prin folosirea site-ului www.caza.ro (vizitarea sau cumpararea serviciilor oferite de acesta) utilizatorul se declara de acord cu "Termenii si Conditiile" de mai sus. Orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizator si societatea Sc Caza Leather Srl sau partenerii sai se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanta, in conformitate cu legile romane in vigoare.

 Daca problema Dv nu poate fi rezolvata prin email sau cu ajutorul persoanei de contact cu care discutati puteti lua legatura pentru o conciliere interna gratuita cuCarmen Zaharia relatii telefon 0722249 669. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 10 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul www.caza.ro si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente.